Aritmetičke operacije

Program traži od korisnika da unese dva broja,
a program će vršiti 5 aritmetičkih operacija
(+, -, *, /, %) nad unesenim brojevima.

Program možete pokrenuti klikom na link ispod.

Aritmetičke operacije