Faktorijel

Korisnik unosi broj manji od 7 preko obrasca,
a program računa faktorijel unesenog broja.

Faktorijel je umnožak svih brojeva između 1 i nekog n broja.